webgara
مطالب یافت شده برای :

زمان حلقه برداری انگور

8,700 تومان  اثر اسید جیبرلیک، حلقه برداری، تنک حبه و خوشه برخصوصیات میوه انگور رقم  عسکری چکیده به منظور بررسی تاثیر اسید جیبرلیک، حلقه برداری، تنک خوشه و تنک حبه بر خصوصیات...
فصل چهارم: نتایج 4- 1- نتایج حلقه برداری و محلول پاشی اتفن و اثر متقابل آنها بر صفات کمی و کیفی اندازه گیری شده میوه انگور ریش بابا قرمز در زمان...
انگور رقم عسکری 47 نمودار 6 مقایسه میانگین غلظت های مختلف جیبرلیک بر میزان اسید تارتاریک در انگور رقم عسکری 48 نمودار 7 مقایسه میانگین زمان های مختلف حلقه برداری بر عملکرد کل...
برداری بر عملکرد کل تاک در انگور رقم عسکری 53 نمودار 8 مقایسه میانگین زمان های مختلف حلقه برداری بر وزن خوشه در انگور رقم عسکری 54 نمودار 9 مقایسه میانگین زمان های مختلف حلقه
عنوان راهبرد موُثری در تکنولوژی قبل از برداشت میوه انگور معرفی گردد. مطابق با نتایج، چنانچه حلقه برداری و  مواد اتیلن زا (اتفن) با غلظت بهینه و در زمان مناسب بر روی انگور رقم ری...
. حلقه برداری در انگور بلوغ را تسریع می کند. در حلقه برداری در انگور با برداشتن نوار کاملی از پوست شاخه های میوه ده یکساله (در زیرخوش) استفاده از یک چاقوی حلقه برداری در زمان من...
- ازدیاد حجم حبه های انگور ۴ - تاثیر مواد تنظیم کننده رشد بر انگور ۵ - حلقه برداری انگور ۶ - هرس ۷ - کودهای مورد نیاز انگور   ۷.۱ - پتاسیم   ۷.۲ - منیزیم   ۷...
کلراید از گروه ژیبریلین اسید ژیبریلیک ب)از گروه اتیلن اتفن که باعث تسریع در رسیدن حبه ها و ایجاد رنگ در حبه میشود حلـقه بـرداری انـگور   عبارتست از برداشتن...
،زمان شكفتن جوانه،رنگ گيري آنتوسيانين برگ،شروع رسيدن چوب در مرحله برداشت ميوه (2 صفت): صفات كيفي تجزيه آب انگور در مرحله برداشت شامل اندازه گيري مواد جامد محلول توسط...
تهيه زمين اجراءنقشه موستان مواظبتهاي موستان قبل ازباردهي كوددهي موكاري ديم هرس مو ازديادمو تنك كردن حلقه برداري سربرداري وقطع جوانه ها علفهاي هرز طرق...
مطلبی پیدا نشد
سایر مطالب سایت
0.024
×
Download